گروه تحقیقاتی

فعالیت ها


تدوین متون آموزشی

با وجود تدوین متون و کتب فراوان آموزشی در حوزه علوم انسانی و ترجمه آن‌ها به زبان روسی اما همچنان نیاز در این حوزه وجود داشته و دارد. به همین دلیل گروه مترجمین صادق براساس سر فصل دروس ارائه شده توسط وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران در رشته‌های معارف اسلامی اقدام به تدوین کتاب آموزشی کرده است؛
- دسته بندی و جمع آوری آیات از کتاب الله مجید با موضوع مدیریت اسلامی.
- ارائه ترجمه آیات و نکات مربوط به آن به چندین زبان.
- ارائه مقالات علمی براساس یافته‌های علمی بدست آمده از این آیات.
عکس نوشته
ارائه آثار از طریق عکس نوشته
سیاحه ای از مقالات علمی مدیریت در نشریات علمی پژوهشی و تخصصی کشور

مطالعات منطقه‌ای

حوزه کشورهای روس زبان (کشورهای پساشوروی)
مطالعات منطقه‌ای کشورهای پساشوری
ارزیابی فعالیت های دینی در کشورهای پساشوروی
رصد و مطالعه فضای سایبری و ظرفیت شناسی فرهنگی-اجتماعی کشورهای پساشوروی
سامانه منابع مکتوب، رسانه‌ای و انسانی مسلمانان روس زبان


زبان های خارجی

لغت نامه سه زبانه(انگلیسی، روسی، فارسی)
لغت نامه تخصصی مدیریت به چهار زبان(انگلیسی، روسی، عربی، فارسی): لغت نامه در قالب یک کتاب یا به صورت نرم افزار در فضای مجازی به چهار زبان ارائه خواهد شد.
تهیه و تدوین کتاب گرامر زبان روسی
تشکیل بانک اطلاعات سوالات تستی زبان روسی
بانک ضرب المثل های زبان روسی
بانک ضرب المثل های زبان فارسی ترجمه شده به روسی
تشکیل بانک مثال های زبان روسی

- سطح‌بندی ضرب‌المثل ها، با توجه به کاربرد آن در جملات از شماره ۱ تا ۳ شماره گزاری شده یعنی شماره ۱ برای پارکاربردها و شماره ۲ برای ضرب‌المثل‌هایی که کاربرد کمتر داشت و شماره ۳ برای کم کاربردترها.
- هر ضرب المثل ها با یک جمله روسی همراه است تا کاربرد آن در جمله مشخص شود.

۱. حذف تست‌هایی غیر گرامری
۲. تعیین موضوع و عنوان تست های گرامری
۳. اصلاح پاسخ برخی از تست‌ها
۴. نوشتن نکته گرامری برای برخی از تست ها
۵. تطبیق تست‌ها با نکات گرامری کتاب

- در صورت گزینه اشتباه گزینه درست و توضیحات نمایش داده شود.
- سطح بندی
- شش حالت سطح۱
صفت و فعل و ضمایر و عدد و قید سطح ۲
صفت فاعلی، ادات، پیوند، نحو سطح ۳
Leve 1 : Именительный(1) - Родительный(2) - Дательный(3) - Винительный(4) - Творительный(5) - Предложный(6)
Leve 2 : Существительно - прилагательно - Числительно - Местоимение - Глагол - Наречие - предлоги - союзы - Междометие
Leve 3 : Причастие - Страдательное причастие - Действительное причастие - Деепричастие - Частицы - Синтаксис